PROJEKT: Samostalnost je naša budućnost”

 

Projekt osposobljavanje adolescenata s teškoćama u razvoju za samostalan život započeo je suradnjom s Udrugom „Down D.A.D.I.“ iz Padove, koja razvija ovaj projekt više od desetljeća i pokazuje veoma dobre rezultate, čemu smo posvjedočili u siječnju i lipnju 2016. kada smo ih posjetili u Padovi. Udruga je ovaj projekt započela s provođenjem u Puli 2016. godine, za čije potrebe smo educirali dvije psihologinje u Padovi, gdje su prisustvovale na svim fazama aktivnosti.

Za realizaciju projekta potrebno je educirati edukacijske rehabilitatore, psihologe i sl. za rad na projektu i osigurati prostor pa je u tu svrhu iznajmljen i stan u centru grada Pule koji je bio prikladan i opremljen za realizaciju aktivnostii projekta. Da bi se kvalitetno pristupilo projektu, grupe korisnika moraju biti manje, od 3 do 6 korisnika po grupi, kako bi se ciljano i detaljno radilo na svakom segmentu. Kako se duže vrijeme ponavlja iste stvari one polako prelaze u rutinu.

U projekt je trenutno uključeno ukupno 10 djece s teškoćama u razvoju, adolescenti u dobi od 12 godina na dalje, s različitim teškoćama u razvoju, podijeljeni u dvije skupine – prva skupina se sastojala od 6 članova, a druga od 3 člana-različitih potreba i poteškoća. Interes za uključivanje u projekt pokazale su i škole – Škola za odgoj i obrazovanje Pula, te Centar Liče Faraguna iz Labina koje rado sudjeluju u projektu kao partneri.

Opći cilj

projekta je omogućiti djeci sa teškoćama, da vode što samostalniji život izvan obitelji, uz što lakše odvajanje od roditelja. Korisnici su djeca/adolescenti s teškoćama u razvoju kojima je obavljanje svakodnevnih aktivnosti otežano: održavanje osobne higijene, čitanje i pisanje, kretanje u prometu, snalaženje u vremenu i prostoru i dr. Od velike važnosti za djecu s poteškoćama je potaknuti ih na samostalnost, te im pružiti priliku da nauče i razumiju vlastite potrebe, želje i snove, ali i da samostalno i pravilno donose odluke o vlastitom životu pa su i same aktivnosti projekta osmišljene u tome smjeru.

Projekt je planiran dugoročno i podijeljen je u nekoliko faza. Kako je svaka skupina specifična po svojim teškoćama, sa sigurnošću se ne može reći koliko će dugo trajati pojedina faza.

1. faza:

OSOBNA ISKAZNICA – osvješćivanje vlastitog identiteta te rad na osnovnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, adresa itd). Radi se na grupi tako da se djecu/adolescente uči funkcionirati u timu uz poštivanje pravila ponašanja (u kući, na cesti, u trgovini i sl.).

2. faza:

konkretan rad u kuhinji. Zajedno odlučuju o svim poslovima u kuhinji – odabir jela, kupovina namirnica, priprema jela i dr. Radi se i na razvoju sposobnosti pravilnog ponašanja u prometu.

3. faza:

Uči se korisnike kako dijeliti sobu s prijateljem/prijateljicom, pravila oblačenja, ponašanje na javnim mjestima, a u cilju mogućnosti boravka jedne noći van svoje obitelji. Provodi se jedan vikend mjesečno, uz još jedno popodne. Prisutnost odgajatelja progresivno se smanjuje ovisno o sposobnostima grupe. Potrebna je suradnja s obiteljima zbog projektiranja realnog samostalnog života. Obraća se pažnja i na afektivan život (ljubav).

4. faza:

zadnji korak prije potpune samostalnosti u kojem adolescenti moraju pokazati sposobnost samostalnog življenja kroz jedan ili dva tjedna, koristeći sve aktivnosti od sporta do posla, te međusobnu suradnju s ostalim stanarima, primaran je rad na odnosima.