Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14), Skupština Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju “Hoću – Mogu” Pazin, održana 01. prosinca 2018. godine donijela je:

2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUGE RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU “HOĆU-MOGU” PAZIN

a koje se nadovezuju na Statut udruge od dana 30.12.2014., te Izmjene i dopune Statuta od dana 10.05.2016.

Članak 1.
Članak 2. mjenja se i glasi:

Naziv udruge je: Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju “Hoću – Mogu” Pazin
Skraćeni naziv udruge je: Udruga “HOĆU – MOGU” Pazin
Sjedište udruge je: Stancija Pataj 58, 52000 Pazin

Članak 2.
Članak 11. mjenja se i glasi:

Članstvo u Udruzi biti će regulirano kroz četiri kategorije, i to:

1. REDOVITI ČLANOVI
2. PRIDRUŽENI ČLANOVI
3. POČASNI ČLANOVI
4. NOMINALNI ČLANOVI

Redoviti članovi jesu fizičke osobe koje u užoj obitelji imaju dijete s poteškoćama u razvoju.
Pridruženi članovi jesu fizičke ili pravne osobe koje svojim stručnim i humanitarnim radom kontinuirano unaprijeđuju rad udruge i poboljšavaju kvalitetu života osoba s poteškoćama u razvoju.
Počasni članovi jesu osobe osobito zaslužne za promicanje ideja i aktivnosti udruge.
Nominalni članovi jesu djeca redovitih članova koja imaju poteškoće u razvoju.

Članak 3.
Članak 12. mjenja se i glasi:

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva ako su utvrđene statutom Udruge te datumom prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova vodi predsjednica Udruge.

Članak 4.
Članak 14. mjenja se i glasi:

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– prestankom postojanja Udruge
– ne plaćanjem članarine i/ili neispunjavanjem drugih obveza sukladno internom aktu kojim se definiraju prava i obveze članova
– isključenjem ako član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge.
Način i postupak prestanka članstva definirat će se internim aktom Udruge uz Članka 11. Statuta.

Članak 5.
Članak 16. mjenja se i glasi:

Tijela Udruge su:
– Skupština
– Predsjednik Skupštine
– Upravni odbor udruge
– Predsjednik
– Dopredsjednik

Članak 6.
Članak 17. mjenja se i glasi:

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju Redovni članovi Udruge.

Članak 7.
U članku 18. stavak 6. mijenja se i glasi:

Skupština Udruge:
– Imenuje Upravni odbor
– Utvrđuje politiku razvitka Udruge
– Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
– Usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
– Usvaja godišnje financijsko izvješće
– Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti
– Odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– Donosi odluku o statusnim promjenama te odlučuju i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela
– Donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge
– Bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog odbora i likvidatora Udruge
– Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge
– Obavlja i druge poslove određene Zakonom i internim aktom Udruge.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Skupštine.
Predsjednika Skupštine biraju članovi skupštine na mandat od 4 godine.
Odluke Skupštine donose se na sjednicama, o čemu se vodi Zapisnik.
Predsjednik skupštine saziva sjednicu skupštine na vlastitu inicijativu, prijedlog predsjednika/ce udruge ili ako to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova udruge.
Ako predsjednik skupštine ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva 1/3 članova, istu će sazvati podnositelj zahtjeva.
Poziv na sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto održavanja i vrijeme održavanja sjednice.
Iznimno, sjednice se mogu održavati i elektroničkim putem.

Ovlasti i dužnosti Predsjednika Skupštine su:
– sazivanje Skupštine
– predlaganje dnevnog reda
– vođenje skupštine.

Članak 8.
Članak 19. briše se.
Članak 9.
Iza Članka 20. dodaje se Članak 20.a koji glasi:

Upravni odbor ima tri (3) člana koje čine predsjednik/ca udruge, dopredsjednik/ca udruge i jedan redoviti član udruge.
Imenuje ih skupština na mandat od 4 godine.
Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:
– upravlja radom udruge kroz donošenje programskih i financijskih odluka koje proizlaze iz Statua Udruge, strateških dokumenata, programa rada i financijskog plana te drugih akata koje donosi Skupština, a u skladu s pozitivnim propisima RH.
– predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Udruge
– brine o imovini udruge, prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje rada udruge
– odgovara za sve aktivnosti udruge koje nisu posebno u nadležnosti drugih tijela kao što je predviđeno ovim Statutom
– odluke Upravnog odbora donose se na sjednicama, o čemu se vodi Zapisnik
– sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora
– iznimno, sjednice se mogu održavati i elektroničkim putem.
Odluke se usvajaju natpolovičnom većinom glasova Upravnog tijela Udruge.

Članak 10.
Članak 22. mjenja se i glasi:

Predsjednik:
– zastupa Udrugu
– saziva sjednice Upravnog odbora
– utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnose Upravnom odboru na razmatranje i prihvaćanje
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Upravnog odbora Udruge
– imenuje komisije i druga radna tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
– brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge
– izrađuje prijedlog godišnjeg izvještaja o radu Udruge koji podnosi Upravnom odboru
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 11.
Članak 25. briše se.
Članak 12.

Udruga „Hoću – Mogu“ će u skladu s odredbom članka 55. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) podnijeti zahtjev za upis promjena Statuta nadležnom uredu.

Članak 13.

Ove izmjene i dopune Statuta udruge „Hoću-mogu“ stupaju na snagu danom donošenja.

Pazin, 1. prosinca 2018.