Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (NN broj 74/14), Osnivačka skupština Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju “Hoću – Mogu”, održana 30.12.2014. godine, donijela je

STATUT UDRUGE “HOĆU – MOGU”
I
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge Hoću – Mogu (u daljnjem tekstu Udruga); o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju “HOĆU – MOGU”
Skraćeni naziv udruge je: Udruga “Hoću – Mogu”
Sjedište udruge je: Stancija Pataj 58, 52000 Pazin

Članak 3.

Udruga “Hoću – Mogu” neprofitna je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske kod Ureda državne uprave Istarske županije.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju “HOĆU – MOGU”, a u sredini pečata su dva lika od kojih jedan pomaže drugome da se popne na brdo. Pečat čuva i koristi ga predsjednik Udruge i članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 5.

Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik Udruge.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju okupljanja i organiziranja roditelja djece s poteškoćama u razvoju i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Udruga je osnovana s ciljem senzibilizacije društvene zajednice prema osobama s teškoćama u razvoju, unapređivanju zdravstvene i psiho-socijalne skrbi, obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja u društvenu zajednicu, te poticanja znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz nastanak poteškoća i mogućnosti napretka osoba s teškoćama u razvoju.

Članak 7.

Djelovanje Udruge temelji se na dobrovoljnosti njenih članova i suradnika. Ciljana skupina je 0-16, djeca s teškoćama u razvoju.

Članak 8.

Udruga može radi ostvarivanja svojih ciljeva i prikupljanja sredstava za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom obavljati temeljne, gospodarske i druge djelatnosti u skladu s propisima.

Temeljna djelatnost Udruge, sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga je 11. socijalna djelatnost, 11.1. socijalna pomoć i podrška, 11.1.3. pomoć i podrška djeci, ostvaruje se različitim vidovima rada, te ona posebno:

– skuplja i širi informacije o životnim prilikama i problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s poteškoćama u razvoju;

– uspostavlja i održava suradnju s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

– potiče i sudjeluje u planiranju i ostvarivanju programa koji promiče medicinsku, edukacijsku, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba s poteškoćama u razvoju, te uključivanje u sve segmente zajednice;

– pomaže članovima u ostvarivanju svih prava – moralnih, ljudskih, materijalno-financijskih, obiteljskih i pravnih;

– potiče razvoj potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);

– potiče edukacije i stručna usavršavanja za osobe koje rade s djecom s posebnim potrebama;

– organizira stručne skupove, savjetovanja, seminare i sl.;

– organizira programe za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice, radionice, izložbe, predstvae, koncerti, ljetni kampovi i sl.);

– organizira zabavne, stručne, edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za članove udruge te ostale sudionike;

– promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova udruge;

– obavlja izdavačku djelatnost (časopisa, biltena Udruge i drugih tiskanih, audio-vizualnih materijala…) u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.), a sukladno posebnim propisima;

– pomaže prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;

– surađuje s lokalnim, gradskim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno, pa i osobno vezani uz rješavanje problematike osoba s poteškoćama u razvoju;

– surađuje s gospodarskim i uslužnim tvrtkama, a posebno sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, Crvenim križem, te drugim socijalno-humanitarnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

– surađuje s ortopedskim centrima i proizvođačima ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

-pokreće akcije za uklanjanje arhitektonskih zapreka te potiče aktivnosti za gradnju, adaptaciju, preuređivanje i opremanje objekata ustanova namijenjenih liječenju, rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru, rekreaciji i športu, smještaju (stanovanju), školovanju, te zapošljavanju osoba s poteškoćama u razvoju;

– obavlja i druge poslove koji su u interesu Udruge i njezinih članova, te ostale populacije s poteškoćama u razvoju u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Članak 9.

Gospodarske djelatnosti koje će udruga Hoću-Mogu obavljati radi ostvarivanja svojih ciljeva utvrđenih ovim statutom su:

– kupnja i prodaja robe
– proizvodnja igara i igračaka
– proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
– kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
– pomoćno uslužne djelatnosti u obrazovanju
– djelatnost za njegu i održavanje tijela
– djelatnosti za poboljšanje fizičke kondicije
– izdavanje knjiga, periodičkih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
– fotografske djelatnosti

na način kako su navedene u specijalnim zakonima koje se na njih odnose.

Članak 10.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, i to:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
– javnim priopćavanjem.

III
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11.

Redoviti član Udruge može postati svaki hrvatski državljanin, kao i druga osoba koja je voljna provoditi ciljeve utvrđene ovim Statutom, poštovati odredbe ovog Statuta te daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Redoviti član Udruge može biti i svaka pravna osoba sa sjedište, u Republici Hrvatskoj pod uvjetima iz stavka 1 ovog članka, koja je odabrala i imenovala svog predstavnika.

Pridruženi član Udruge može postati građanin Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji svojim stručnim i humanitarnim radom kontinuirano unapređuju rad udruge i poboljšavaju kakvoću života osoba s poteškoćama u razvoju.

Članovi Udruge su: redovni članovi, pridruženi članovi, počasni članovi i nominalni članovi.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s poteškoćama u razvoju.

Pridruženi član može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju poteškoće u razvoju.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Predsjednik, o čemu se donosi odluka.

Počasne članove Udruge proglašava Skupština Udruge.
Počasni, pridruženi i nominalni članovi Udruge imaju savjetodavno pravo, bez prava odlučivanja.

Članak 12.

Popis svih članova Udruge vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osbnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Udruge te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Članak 13.

Prava i obveze svih članova su:
– bavljenje aktivnostima za ostvarivanje programa i zadataka Udruge,
– birati i biti biran (redoviti članovi),
– uredno plaćanje članarine,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– poštivanje privatnosti svakog člana Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima i interesu Udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– prestankom postojanja Udruge,
– neplaćanjem članarine do kraja kalendarske godine
– isključenjem ako član ne izvršava svoje obaveze ili djeluje suprotno interesima udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge.

Odluku o prestanku članstva donosi Predsjednik. Prethodno navedeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge vrši se postupkom propisanim statutom za prestanak članstva.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV
TIJELA UDRUGE
Članak 16.

Tijela udruge su:
– skupština
– predsjednik
– dopredsjednik
– tajnik

SKUPŠTINA
Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva 1/3 članova, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijela Udruge, Skuštinu saziva zadnji Predsjednik upisan u Registar Udruga Republike Hrvatske i to u roku od 30 dana od isteka mandata, uprotivnom će se ista sazvati na zahtjev 1/3 članova u postupku propisanom Statutom.

Skupština Udruge:
– utvrđuje politiku razvitka Udruge,
– donosi i mijenja Statut Udruge,
– donosi financijski plan i završni račun,
– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
– bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika Udruge i likvidatora,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
– odlučuje o prestanku rada Udruge,
– obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina redovitih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih redovitih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

PREDSJEDNIK
Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– saziva Skupštinu Udruge,
– rukovodi radom Skupštine Udruge,
– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
– upravlja imovinom Udruge,
– podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK
Članak 24.

U slučaju spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK
Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar svih članova.

ODREDBE O OPOZIVU
Članak 26.

Mandat u svim tijelima udruge traje četiri godine. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela udruge. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

KOMISIJE
Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 28.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva
– pokretne stvari
– nekretnine
– druga imovinska prava

Članak 29.

Udruga stječe imovinu:
– od donacija
– od članarine
– od dobrovoljnih priloga i darova
– od sponzorstva
– od dotacija
– od vlastitih aktivnosti (priredbe, sponzorstva, tombole, sportskih događaja i sl.)
– iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI
LIKVIDATOR
Članak 31.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo i koja je kao likvidator upisana u registar Udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga. Izbor i opoziv likvidatora se vrši po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela Udruge.

VII
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 32.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, sukladno važećem zakonu, preostala će imovina pripasti Udruzi, Zakladi ili Ustanovi koja ima slične statuarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

VIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovitih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti sukladni Statutu.

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Pazinu, dana 19. siječanj 2015. godine.